Kamerový system v DPS „Penzion“ Polička

(informace o provozu a zpracování os. údajů)

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem jsou kamerovým systémem zpracovávány?    A jaký je právní základ tohoto zpracování?

V rámci vnitřních prostor    naší organizace je instalován kamerový systém. Celkem je instalováno   6 vnitřních   kamer,  které   vzhledem  ke svému umístění zabírají prostor,
v němž se pohybují   obyvatelé DPS,  osoby obyvatelům blízké,  dodavatelé i další třetí
osoby.  Prostory,  které  jsou zabírány  kamerovým    systémem,   jsou při příchodu do
objektu vždy řádně a zřetelně označeny  informační  cedulí „Monitorováno kamerovým systémem se záznamem“. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.
V rámci kamerového systému můžeme zpracovávat   následující osobní údaje – váš vzhled, pohlaví a přibližný věk.

Důvodem zpracování těchto vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem založený       na ochraně našich práv a chráněných zájmů, tak i ochrana obyvatel DPS (např. pády), ostraha   objektu,  ochrana  majetku  nás,  našich  zaměstnanců  a  v neposlední řadě
i obyvatel DPS.

Kdo může tyto záběry vidět a je možné je předat do zahraničí?

Vaše osobní údaje z kamerového systému se zásadně spravují uvnitř organizace.  Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně zájmů organizace. V souladu s předchozí   větou
tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení.

Jak dlouho a v jaké formě kamerové záznamy uchováváme?

V rámci kamerového systému je   prováděn  i dlouhodobý a nepřetržitý záznam  záběrů. Tento záznam je   uchováván po dobu 2–7 dnů, v závislosti na  kapacitě  záznamo vého zařízení, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, např. krádeže apod. Následně  je záznam automaticky přemazán novým  záznamem a nelze   jej nijak   obnovit.   Kopii   záznamu  vytváříme   pouze  v  případě,   že je na něm zaznamenána událost,  kterou potřebujeme   prošetřit. Tuto   kopii uchováváme po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci  zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu takového řízení. Záznamy u chováváme v  elektronické podobě.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv a rovněž tak i jako subjektu, který může být kamerovým systémem zachycen.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte  samozřejmě  právo vědět,  jaké  údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem,    jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o  dalších  právech  týkajících se  těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména   tento  dokument,   nicméně  jsme   připraveni    vám  poskytnout  upřesnění  ke kterémukoli bodu této informace.
Pokud  nás o to  požádáte,  poskytneme  vám bez zbytečného  odkladu   také  kopii, o vás zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána  opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními   náklady. Pokud  tuto žádost  podáte  v elektronické formě,  budeme  automaticky  předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat
i  o  jiný  způsob.  Vezměte  na  vědomí,  že  právem  získat  kopii o  vás  zpracovávaných osobních údajů, nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.  Tím se myslí i práva osob,  která   jsou  zachycena  na stejném  záznamu.  Zároveň   vezměte  na vědomí, že záznamy  z  kamerového  systému jsou uchovávány  pouze po dobu 2–7 dnů.  Poté jsou přemazány a nelze tak vyhovět vaší pozdější žádosti o kopii záznamu.

Právo na opravu osobních údajů

Obecně  platí,  že  případě, kdy zjistíte, že  osobní údaje, které o vás  zpracováváme,  jsou nepřesné nebo neúplné, máte  právo    požadovat,   abychom je bez zbytečného   odkladu doplnili nebo opravili. Tomuto právu však není možné v souvislosti s kamerovými záznamy vyhovět, jelikož je to technicky nemožné.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a  tyto  údaje  nebyly  nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po  určitou  dobu. Není  to  totéž, jako  právo  na výmaz,  jelikož  omezení  zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je     zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Upozorňujeme, že aplikovatelnost práva na omezení zpracování je v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, a to zejména jejich krátkodobým zpracováním.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze  v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného  zájmu. Pokud  se  tak stane, budeme  vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro  to prokážeme závažné  oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků).

Upozorňujeme, že aplikovatelnost práva na omezení zpracování je v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, a to zejména jejich krátkodobým zpracováním.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost    u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost   můžete   podat   kdykoliv, kdy   máte  pochybnosti  o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V  některých  případech  máte  jako  subjekt  údajů i právo,  aby byly  vaše   osobní údaje vymazány.          K výmazu  vašich  osobních  údajů  obecně  přistupujeme,  když  je  již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Kamerový záznam bude po uplatnění vašeho práva   vymazán, pokud nebude dán významnější oprávněný zájem na naší straně, spočívající zejména v určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících   se zpracováním   vašich osobních údajů, ať již jde
o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na ředitele DPS „Penzion“ Polička, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička 57201,
  • e-mailem na e-mailové adrese reditel@dpspolicka.cz,
  • telefonicky na lince 461 573 121.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.           Ve výjimečných případech,    zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení
a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

V Poličce dne 14.2.2020

Mgr. Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička