Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů

Město Polička
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Palackého náměstí 160, Polička
Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička
                                                 I.
Účel a charakter bytů zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970
1. Tato metodika se vztahuje na byty zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička. Jedná se o byty, které byly vystavěny s dotací ze státního rozpočtu a po dokončení výstavby musí být nejméně po dobu 50 let provozovány pro účely bydlení seniorů, resp. tělesně postižených osob. V DPS „Penzion“ Polička se nachází celkem 80 bytů, z toho 20 bytů je určeno k bydlení dvojic a 7 bytů je bezbariérových.
2. V DPS „Penzion“ Polička je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím registrované sociální služby dle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obyvatelé užívají byty zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička na základě uzavřené smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení.
II.
Přidělení bytů zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička
1. Byty zvláštního určení jsou byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením, nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby, nebo byty v domě s pečovatelskou službou.
2. Žádosti o přidělení bytu v DPS eviduje OSVZ MěÚ Polička.
3. Žádosti o přidělení bytu v DPS podávají žadatelé na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení bytu v DPS “Penzion“ Polička“. Součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře ke zdravotnímu stavu a souhlas se zpracováním osobních údajů. Žádost je k dispozici na OSVZ MěÚ Polička, v DPS „Penzion“ Polička, dále na internetových stránkách www.policka.org a www.dpspolicka.cz .
4. Pokud žadatel splňuje podmínky, je žádost zařazena do evidence žadatelů o přidělení bytu, při nesplnění podmínek je žádost žadateli vrácena.
5. Podmínkou pro zápis do evidence žadatelů o byt zvláštního určení je:
a) žadatel je příjemcem starobního nebo invalidního důchodu.
b) jeho zdravotní stav vykazuje sníženou míru soběstačnosti, vyžaduje poskytování pečovatelské služby nebo je poskytování pečovatelské služby předpokládáno.
c) žadatel je v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem.
6. Ke každé zaevidované žádosti provede OSVZ MěÚ Polička sociální šetření
v místě bydliště žadatele. O termínu sociálního šetření je žadatel informován
telefonicky, písemně nebo jiným vhodným způsobem. Provedené sociální
šetření je předpokladem pro vyhodnocení žádosti a ověření správnosti údajů
uvedených v žádosti.
7. Žádost o přidělení bytu v DPS nezakládá právní nárok na přidělení bytu.
8. Žadatel je povinen ohlásit v co možná nejkratším termínu změny týkající se
údajů v žádosti tak, aby mohlo být ke změnám případně přihlédnuto při
posuzování a výběru vhodného žadatele o byt v DPS „Penzion“ Polička.
9. Žádosti jsou zpravidla 1 x ročně aktualizovány „Vratným hlášením“ zaslaným
OSVZ MěÚ Polička, který slouží jako podklad pro přehodnocení aktuálního
stavu a potřeb žadatele.
10. Žádosti jsou evidovány podle akutnosti žádosti (umístění v co možná
nejbližším termínu nebo výhledově) a podle velikosti bytu (jednotlivec nebo
dvojice).
11. Výběr vhodného žadatele do DPS „Penzion Polička“ provádí pracovní skupina
z evidovaných žádostí. Přednostně vybírá z žádostí žadatelů, kteří jsou
evidováni mezi žádostmi o umístění v co možná nejkratším termínu.
Pracovní skupina je složena ze dvou sociálních pracovnic OSVZ MěÚ Polička
a pracovníka příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.
Při výběru vhodného uchazeče má přednost žadatel, který má trvalý pobyt a
bydliště v městě Polička.
12. Vybraný žadatel je vyrozuměn sociálním pracovníkem OSVZ o skutečnosti, že
se uvolnil byt v DPS. V případě zájmu žadatele mu zaměstnanec PO DPS
„Penzion“ Polička po vzájemné dohodě umožní prohlídku volného bytu a
seznámí žadatele s možnostmi poskytování sociálních služeb dle z.č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
13. OSVZ MěÚ Polička vystaví písemné doporučení k přidělení bytu zvláštního
určení dle § 3075 z.č.89/2012 Sb., které obdrží ředitel DPS „Penzion“ Polička.
14. Na základě písemného doporučení připraví OSVZ materiál na jednání rady
města, která schválí uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení
s vybraným uchazečem.
15. Ředitel DPS „Penzion“ Polička na základě usnesení Rady města Polička
zajistí uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení s vybraným
žadatelem. Po uzavření smlouvy zajišťuje výkon, dodržování a dohled nad
plněním veškerých práv a povinností pronajímatele ředitel DPS „Penzion“
Polička.
16. Smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení se uzavírá na dobu určitou, a
to na dobu jednoho roku. Po uplynutí doby nájmu se nájem může prodloužit, a
to vždy maximálně o dva roky. Výjimky schvaluje Rada města Poličky.
Podmínkou prodloužení nájmu je, že žadatel ke dni uzavření dodatku o
prodloužení nájmu nebo nové smlouvy bude splňovat podmínky pro nájem
bytu zvláštního určení.
III.
Nepřijetí do DPS „Penzion“ Polička
Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení nelze uzavřít s těmito žadateli:
1. postiženými psychózami a jinými psychiatrickými poruchami, jako jsou rysy nesnášenlivosti a asociálního jednání, alkoholismu a jiné toxikomanie, kteří by mohli narušit občanské soužití a vztahy k ostatním nájemcům bytů v DPS „Penzion“ Polička.
2. jejichž zdravotní stav vylučuje samostatné bydlení v DPS (trvalé upoutání na lůžko, ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hod denně, trvalý dohled atd.).
3. trpícími přenosnými infekčními chorobami.
IV.
Vyřazení žádosti z evidence
Žádost se vyřadí z evidence bez zbytečného odkladu poté, co nastane kterákoliv z níže uvedených skutečností:
1. úmrtí žadatele.
2. na vlastní žádost žadatele.
3. žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje.
4. žadatel odmítl sociální šetření.
5. žadatel začal trvale využívat pobytovou službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
6. žadatel nevrátil vyplněný formulář po roční výzvě podle bodu II/9.
7. žadatel má dluhy po splatnosti déle než 30 dnů vůči městu Polička, jím zřizovaným organizacím nebo založeným obchodním společnostem.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Další podmínky stanovuje smlouva o nájmu bytu zvláštního určení a domovní řád DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička.
2. Účinností tohoto metodického pokynu se ruší usnesení Rady města Poličky č. 217 ze dne 21.6.2010.
3. Tento metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička schválila Rada města Poličky na jednání dne 8. 12. 2014 , usnesení č. 425.
4. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1.1.2015.