Domácí řád

Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Družstevní 970, P O L I Č K A
I. Úvodní ustanovení

1. Domácí řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička (dále jen DPS). Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi osobami v domě je stanovena příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Byty v DPS jsou podle § 2300 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., tzv. byty zvláštního určení.

3. Zřizovatelem je město Polička, Palackého nám. 160, Polička.

II. Určení, účel a užití bytu v DPS

1. DPS je určen pro občany, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči. Umožňuje obyvatelům vedení poměrně samostatného života tím, že je jim poskytováno vhodné ubytování, základní péče a podle možností DPS a přání a potřeb obyvatel i další služby, převážně pečovatelského charakteru, pro které je zejména DPS zřízen.

2. V bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením je plně zachován statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v tom, že soustředění bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování sociálních služeb a také dává větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti.

3. Nájemci DPS užívají byt zvláštního určení podle § 2300 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., na základě smlouvy o nájmu bytu, kterou uzavírá T.E.S. s.r.o. Polička (organizace pověřená k uzavírání nájemních smluv), po předchozím písemném oznámení ředitele DPS, dle Pravidel pro přidělování bytů. Výše úhrady za užívání bytu je uvedena v evidenčním listu pro výpočet nájemného.

4. Po nájemci je požadováno přehlášení trvalého bydliště do DPS (ulice Družstevní 970, Polička) a to nejpozději do 3 měsíců od sepsání smlouvy o nájmu bytu. Rovněž by si měl sjednat ve vlastním zájmu, pojištění domácnosti s odpovědností za škodu.

5. Malování bytu včetně koupelny, chodby a vestavěných skříní, se z hygienických důvodů provádí nejméně po 4 letech. Náklady spojené s malováním a úklidem po malování si hradí nájemce sám.

6. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Dále je povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli oznamovat závady, které je povinností pronajímatele odstranit. Nájemce je povinen nechat odstranit závady a poškození, které způsobil v domě a bytě na vlastní náklady. Nezjistí-li se viník, který poškození domu způsobil, má pronajímatel právo rozúčtovat náklady spojené s odstraněním poškození stejným dílem na všechny nájemníky v DPS.

7. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jinou podstatnou změnu v bytě a domě bez písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svoje náklady. Je povinen umožnit pověřenému pracovníkovi správy domu, aby provedl prohlídku bytu a jeho zařízení v předem sjednaném termínu.

8. Jednotlivé byty jsou vybaveny pouze základním zařízením, tj. kuchyňskou linkou s elektrickým vařičem nebo el. sporákem, vestavěnou spížní a předsíňovou skříní. Domečky jsou vybaveny plynovým sporákem s el. troubou a průtokovým ohřívačem teplé vody. Byty jsou vytápěny z centrální společné kotelny.

9. Každý nájemce je povinen si vybavit byt na vlastní náklady. Nábytek i ostatní vybavení bytu musí být v provozuschopném, čistém a hygienicky nezávadném stavu. Nájemce je povinen se o vybavení bytu řádně starat a udržovat ho.

10. Byty v DPS jsou byty v domě zvláštního určení a nedochází u nich k převodu práva nájmu na jiné osoby. Nájemce nemůže do bytu přijmout a přihlásit podnájemníka. Nájemce může ve svém bytě přijímat návštěvy, ale zodpovídá za to, že tato návštěva bude respektovat domácí řád DPS. V případě výjimečného přespání návštěvy (příbuzného) více jak 2 noci, je povinen nájemce tuto osobu ohlásit řediteli DPS. Krátkodobé (opakované) přespávání návštěvy (příbuzného) je možné jen po dohodě s ředitelem a to z důvodu zajištění zdravotní péče nájemce.

11. Právo užívat byt zanikne:
a) písemnou dohodou účastníků smlouvy o nájmu bytu
b) písemnou výpovědí nájemce, výpovědní lhůta je tříměsíční, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, avšak vždy pouze za podmínky úplného vyrovnání vzájemných závazků
c) uplynutím doby, je-li nájem sjednán na dobu určitou (pokud nájemník neporušuje smluvní podmínky, smlouva o nájmu bytu se prodlužuje a to opět v trvání jednoho roku)
d) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu (zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců po sobě jdoucích, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno, porušuje dobré mravy v domě, neplní svoje povinnosti vyplývající z domovního řádu DPS.).
e) úmrtím nájemce

12. V případě ukončení nájmu z jakéhokoli důvodu musí nájemce, případně příbuzní (určená osoba), vyklidit byt bez zbytečných průtahů do termínu dohodnutého s ředitelem DPS. Nejzazší termín pro předání vymalovaného, čistého a provozuschopného bytu je do 25. dne měsíce následujícího po skutečnosti vedoucí k ukončení nájmu. Jestliže bude byt řádně předán nejpozději do 25. dne v měsíci, bude smlouva o nájmu bytu zrušena od prvého dne následujícího měsíce. Nedojde-li k předání bytu v dohodnutém termínu, je osoba nájemcem určená, povinna řádně platit nájemné a zálohy na energie až do doby, než byt řediteli DPS řádně předá.

13. Byt je nutno předat v čistém (vymalování nutné) a provozuschopném stavu, včetně zařizovacích předmětů a případně zapůjčených věcí. O převzetí bytu při ukončení nájmu provede ředitel DPS zápis. Tím není dotčena povinnost uhrazení pohledávek, které ještě případně vznikly ke dni skončení nájmu za měsíc, které jsou zúčtované až v následujícím období (el. energie, telefonní poplatky, úhrada za pečovatelskou službu, apod.).

III. Užívání společných prostor a zařízení domu

1. Společné prostory a zařízení v DPS (všechny prostory domu a zařízení mimo byty) se užívají jen k účelům, ke kterým jsou určeny. Nájemci nesmí umisťovat žádné předměty do společných prostorů, zejména chodeb (např. jízdní kola, nábytek, obuv, rohožky, apod.), pokud k tomu nejsou výhradně určeny. K ukládání kol slouží k tomu určené místnosti, tzv. kolárny. K sušení prádla obyvatel slouží venkovní sušáky a vyhrazené místo v půdním prostoru.

2. Nájemci jsou povinni umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům a měřičům, zabezpečit, aby v domě a bytě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.

3. Zákaz kouření je ve všech prostorách domu včetně bytů a atria (venkovní část uvnitř budovy).

4. Větrání bytů do společných prostor (chodeb) domu je zakázáno. Důležité je větrání okny v pravidelných intervalech a to z důvodu zamezení tvorby plísní na zdech bytu a výměny čerstvého vzduchu.

5. Ve společných prostorách domu se mohou zdržovat cizí osoby pouze za účelem návštěvy nájemce. Nájemci těchto bytů jsou povinni zajistit, aby jejich návštěvy dodržovaly příslušná ustanovení domácího řádu. To platí obdobně i pro ostatní návštěvy DPS, kteří sem dochází za účelem účasti na společenských aktivitách nebo v rámci využívání služeb, které jsou provozovány v nebytových prostorech domu.

IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě a okolí

1. Všichni nájemci DPS jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Ředitel je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech společných prostorách domu formou, nájemcem placené služby (úhrada zahrnuta ve službách evidenčního listu nájemného).

2. Nájemci a všechny osoby, které je navštěvují, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přístupových komunikacích k domu náležejících. Způsobí-li nájemce nebo jiná osoba znečištění společných prostor, platí povinnost znečištění neprodleně odstranit, jinak bude provedeno na náklady dané osoby.

3. Nájemce je povinen udržovat svou domácnost v náležité čistotě a pořádku tak, aby svým počínáním neznepříjemnil bydlení spolubydlícím a neohrožoval tak zdraví a život ostatních. V případě vyskytnutí škůdců v bytě, musí nájemce ihned učinit taková opatření, aby zabránil jejich dalšímu šíření a došlo k jejich úplné likvidaci.

4. Chování domácích, nebezpečných a exotických zvířat se z hygienických a bezpečnostních důvodů a udržení pořádku v DPS zakazuje.

5. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů a zbytků potravin z oken. Z hygienických důvodů není dovoleno krmit ptactvo a ostatní toulavá zvířata, pohazováním zbytků jídla nebo jakéhokoliv krmení ve vnitřních i venkovních prostorách domu.

6. V oknech, na zdech a zábradlích lodžií (balkónů) je zakázáno instalovat jakékoli předměty a zařízení (rámové konstrukce na věšení prádla, televizní a jiné antény, různé předměty, apod.).

7. Květiny v oknech a na lodžiích musejí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi. To platí i o květinách umístěných na chodbách, které musejí být ošetřeny proti mšicím a ostatním škůdcům. Květiny nesmějí bránit v úklidu a nadměrně zabírat místo na chodbách z důvodu, zachování volných únikových prostor.

8. Smetí a odpadky je nutné vysypávat do kontejnerů na odpad v uzavřených obalech (sáčky, igelitové pytle), z důvodu zachování pořádku a čistoty v okolí popelnic. V kontejneru na odpadky je zakázáno se přehrabovat a cokoli z něho vytahovat a vynášet.

V. Rozsah úhrad a nájemného

1. Za pobyt v DPS platí nájemce úhradu formou měsíčního nájemného za podlahovou plochu, vybavení bytu a poskytované služby (vytápění obytné jednotky, TUV, vodné a stočné, výtahy, STA, provoz společných prostor – úklid, osvětlení, vytápění a další nezbytné služby, které vyžadují řádný provoz domácností). Placení výtahu se vztahuje na všechny nájemce bydlící v hlavní budově DPS. Elektrickou energii si každý nájemce hradí samostatně, v domečkách i spotřebu plynu.

2. Nájemcům DPS jsou za úhradu poskytovány sociální služby (pečovatelská služba). Rozsah služeb je stanoven dle potřeb a přání uživatele služeb a služba se poskytuje na základě smlouvy. Úhrady za úkony pečovatelské služby se stanovují dle platného sazebníku a uživatele je platí sami.

3. Stravování formou obědů je možno využívat přímo v budově DPS z vlastní kuchyně, v rozsahu odpovídající nabídce. Jinak si může každý nájemce připravovat stravu sám, dle schopností a vybavení bytu.
VI. Provozní záležitosti

1. Obyvatelé jsou odpovědni za věci, které používají formou zařizovacích předmětů ve svých bytech, případně které jsou jim propůjčeny. Ztráta nebo poškození věci a zařízení musí být neprodleně nahlášena řediteli DPS. Objekty DPS, vybavení společenských a společných prostor, základní vybavení bytů, jsou majetkem města Poličky, ve správě organizace DPS. Nájemci jsou povinni užívat zařízení, příslušenství, vybavení bytů jen k účelu určenému a v míře odpovídající obvyklému používání a chovají se tak, aby nedocházelo k poškozování, rozkrádání či jinému znehodnocení majetku.

2. Stejné zásady dodržují i ve vztahu k majetku ostatních nájemců. Za škody způsobené zaviněným jednáním, odpovídá nájemce v rozsahu obecně závazných právních předpisů. V případě podezření na hrozící nebezpečí, ujmy na majetku, zřízení a na zdraví, je nájemce povinen včas upozornit ředitele DPS. Rovněž platí povinnost, bezodkladně nahlásit závady v bytě a umožnit provedení opravy.

3. Věci nebezpečné, zdravotně závadné nebo vzbuzující odpor nelze do DPS přinášet. Organizace DPS neodpovídá nájemci za cennosti, vkladní knížky, hotovost apod.

4. V bytech lze prát v pračkách jen tehdy, dovolují-li to technické podmínky bytu, nedojde-li tím ke zhoršení stavu užívání bytu a poškození zařízení bytu. Poškození a závady, které by vznikly v bytě následkem praní v pračkách je nájemce povinen neprodleně odstranit na svůj náklad.

5. Zdravotní péči nájemcům DPS poskytuje jejich ošetřující, praktický lékař, popř. jiný odborný lékař. V případě náhlého onemocnění zajišťuje lékařské ošetření rychlá záchranná služba.

6. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení mohou být umístěna v domě jen se souhlasem ředitele DPS.

VII. Soužití nájemců

1. Nájemci jsou povinni dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem nájemcům nerušené a klidné obývání bytu a společných prostor v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem, zápachem atd. (nepříliš hlasitý zvuk televizních a rozhlasových přijímačů, apod.). Vzájemně se k sobě chovat snášenlivě, vlídně, ohleduplně, tolerantně a dle svých možností si pomáhat. To platí i pro návštěvy nájemců.

2. V době od 22 hodin do 6 hodin jsou všechny osoby v DPS povinny dodržovat noční klid. V této době musí být ztlumen zvuk televizorů, radiopřijímačů, omezen pohyb po chodbách, omezeno zbytečné rozsvěcování hlavního osvětlení a důsledné dodržování zavírání dveří mezi jednotlivými chodbami. V určené době nesmí nikdo hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiná zařízení a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk, který by pronikal do okolních bytů.

3. Návštěvy příbuzných nejsou omezeny žádnou dobou, přesto by měl být brán zřetel na stanovenou dobu nočního klidu. Za vhodnou dobu ostatních návštěv se ovšem považuje doba od 8 hodin do 19 hodin.

4. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje v nepřiměřené míře a požívat toxické či jiné návykové látky, v důsledku jejichž užívání by mohlo dojít k porušování domácího řádu, k obtěžování ostatních nájemců domu a případným slovním či tělesným konfliktům. Zákaz platí i pro rodinné příslušníky, osoby blízké a návštěvy.

5. Porušování zásad občanského soužití a tohoto Domácího řádu může být důvodem k ukončení smlouvy o nájmu bytu.

6. DPS zajišťuje podle svých možností kulturní, společenské a zájmové činnosti. Pro tyto činnosti jsou v DPS vyhrazeny místnosti a zařízení k tomu určené (společenská místnost, klubovna, jídelna, pracovní místnost, televizor, video, dataprojektor, apod.).

VIII. Ochrana majetku, zajištění vstupů do bytů

1. Při předávání bytu jsou nájemci přiděleny klíče od hlavního vchodu do budovy DPS, od bytu a od schránky, případně i od dalších objektů dle druhu přiděleného bytu (boční vchod k domečkům, k vodoměrům u domečků, úschovna kol, brána). Nájemce je povinen se o tyto klíče starat tak, aby nemohly být zneužity jinou osobou.

2. Obyvatelé jsou povinni při opuštění bytu jej zabezpečit tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám. Rovněž při delší nepřítomnosti, je nájemce povinen zajistit domácnost tak, aby nemohlo dojít k nepředvídaným škodám (zejména vypnutí el. vařiče ze zásuvky i dalších el. spotřebičů, zastavení přívodu vody, zajištění a zavření oken, zhasnutí světel, apod.).

3. V době od 19.00 do 7.00 hodin je zajištěn hlavní vchod proti volnému otevření. Rovněž v této době jsou uzamčeny i všechny ostatní, venkovní dveře budovy.

4. Pronajímatel (správce DPS) je oprávněn, po předchozím oznámení nájemci, vstoupit do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu, provedení kontroly bezpečnosti elektrického zařízení, výměny měřidel, odečtu spotřeby tepla, teplé a studené vody, apod. Pronajímatel vstupuje do bytu vždy za přítomnosti nájemce nebo osoby jím pověřené.

5. Jestliže by se domáhala vstupu do bytu cizí osoba, kterou nájemce nezná, nabízela by jakékoli služby podezřelé povahy (půjčky, změna dodavatele energie) nebo nějaké zboží (přikrývky, nádobí, dárky, upomínkové předměty, apod.), důrazně se doporučuje tuto osobu do bytu nepouštět a okamžitě to oznámit pracovníkovi DPS (recepční, pečovatelka, ředitel) nebo přímo policii. V případě, že se má v příslušném bytě provádět plánovaná oprava nebo údržba, bude nájemce o tomto, zaměstnancem DPS, vždy předem vyrozuměn.

6. Při podepisování smlouvy o nájmu bytu je nájemci nabídnuto, aby jeden klíč od bytu ponechal v zalepené a podepsané v obálce do úschovy vedoucí pečovatelské služby, za účelem možného použití klíče z důvodu otevření dveří, v případě zabouchnutí dveří bytu.

7. Klíč může být také použit výjimečně i v mimořádných případech (ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škody na majetku, havárie zařízení, apod.). V těchto případech může ředitel DPS nebo vedoucí PS, za přítomnosti dalších dvou svědků (další nájemce DPS a pečovatelka nebo recepční, případně uklizečka) otevřít byt náhradním klíčem bez souhlasu nájemce. O tomto musí být okamžitě učiněn zápis do knihy k tomu určené. Zápis obsahuje: číslo bytu, čas otevření, popis důvodu otevření bytu, podpisy přítomných osob zajišťujících otevření bytu. O použití náhradního klíče musí být neprodleně vyrozuměn nájemce bytu (umožňuje-li to jeho zdravotní stav).

8. V případě, kdy nebyl klíč nájemcem předán do úschovy a muselo by dojít k násilnému otevření dveří (konkrétně při havárii či hrozící škodě na zdraví či majetku), je ve vlastním zájmu nájemce, aby předem oznámil svoji nepřítomnost v DPS recepční. Ohlásil místo svého pobytu, včetně telefonního kontaktu, nebo zanechal kontakt na osobu, jím zplnomocněnou k zpřístupnění bytu. Pokud nájemce neučiní příslušná opatření, vedoucí ke zpřístupnění bytu, v době své nepřítomnosti, nese veškeré důsledky svého jednání.

IX. Požární ochrana a bezpečnostní předpisy

1. Nájemci musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany. Při mimořádných událostech se řídí pokyny pracovníků DPS a směrnicemi k tomu určených (požární řád, požární poplachové směrnice).

2. Každá osoba pohybující se v daném okamžiku v DPS je povinna, podle svých sil a schopností, učinit opatření k záchraně osob a k zamezení šíření požáru. Při zjištění požární závady ji neprodleně nahlásit řediteli DPS, který zabezpečí její odstranění (chybějící nebo poškozené hasicí přístroje, otevřené hydranty, chybějící značky únikových cest, apod.).

3. Pro zamezení šíření požáru je v prostorách DPS u každého schodiště umístěn hasicí přístroj. Návod na jeho použití je vyznačen na přístroji. Hasicí přístroj nesmí být zneužit k jiným účelům. Každé použití hasicího přístroje musí být ihned oznámeno řediteli DPS.

4. Pro všechny osoby pohybující se v objektu DPS platí zákaz vstupu na mokrou podlahu při umývání chodeb, aby nebylo ohroženo jejich zdraví.

5. Elektrické spotřebiče a prodlužovací kabely je možné používat pouze v případě, že odpovídají příslušným normám, a že nájemce dodržuje návod k použití a k obsluze. Je přísný zákaz používat elektrické spotřebiče, které nejsou schváleny výrobcem a používat propanbutanové nebo lihové vařiče (spotřebiče). Nájemci odpovídají za bezpečný a bezporuchový stav zařízení, která vlastní. Nájemce nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrické instalace bytu.

X. Závěrečné ustanovení

1. Připomínky, stížnosti nebo jiná přání a sdělení může každý nájemce sdělit řediteli nebo vedoucí pečovatelské služby osobně, případně je v písemné podobě vhodit do schránky k tomu určené (v hale na zdi vpravo od dveří vedoucí k domečkům), nebo zaslat elektronickou poštou na adresu: reditel@dpspolicka.cz .

2. Všechny důležité informace týkající se provozu organizace, bydlení v DPS a zajišťování pečovatelských služeb, jsou umístěny v hale na vývěskách k podávání informací (naproti recepci) a na webových stránkách organizace www.dpspolicka.cz .

3. S domácím řádem je nájemce povinen se seznámit nejpozději v době podepsání smlouvy o nájmu bytu, případně (již v průběhu bydlení nájemce) je k dispozici u recepční, vedoucí pečovatelské služby a u ředitele DPS.

4. Domácím řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

5. Pokud dojde ke sporu ve vztazích upravených domácím řádem, bude jej řešit ředitel DPS.

6. Domácí řád DPS nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.
Mgr. Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička