Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

 

 


projekt
MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU A NÁKUP INVALIDNÍCH VOZÍKŮ DSP POLIČKA CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016 962
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Cílem projektu je modernizace vozového parku a rozšíření materiálového vybavení pro pečovatelskou službu DPS Polička.

 

Do Domu s pečovatelskou službou jsou přijímáni občané ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu, vést poměrně samostatný život. Dále pak manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území města Poličky a kteří vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu.

Dokumenty pro podání žádosti:

Doplňující informace k podání žádosti o přidělení bytu naleznete v dokumentu:

Cíl DPS „Penzion“

 •  Naším hlavním cílem je nabídnout uživatelům kvalitní bydlení v klidném prostředí
  s dobrou dostupností služeb a péče.
 •  Poskytuje služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí  a  aktivní využití volného času.
 •  Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a podporuje poskytováním       služeb důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů služeb, usilujeme o jejich     spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.
 •  Organizace vytváří podmínky pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti    věkově blízkých spoluobčanů.

 Cílová skupina

Osoby v nepříznivé sociální situaci – senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby
s tělesným a zdravotním postižením, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči. To znamená, že mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby.

Organizace není schopna zajistit poskytování kvalitních služeb

 •  Uživateli, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém    zařízení.
 •  Uživateli, který není schopen přijímat sociální službu z důvodu akutní infekční  nemoci.
 •  Uživateli s asociálním chováním, agresivitou a nesnášenlivostí.
 •  Uživateli se silnými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožuje své okolí.
 •  Uživateli závislém na alkoholu a omamných látkách. • Uživateli, který odmítne  respektovat základní pravidla, kterými se pečovatelská služba řídí.

Máte zájem o přidělení bytu v DPS „Penzion“ nebo o jiné poskytované služby?

Kontaktujte ředitele DPS Penzion“ na telefonu 461 753 121, 461 753 111

 • Osobně se dostavte do Domu s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970,  Polička.
 • Napište na výše uvedenou adresu a nebo na e-mail: reditel@dpspolicka.cz

Navštivte naše internetové stránky: www.dpspolicka.cz , kde naleznete další   doplňující informace i včetně žádosti o přidělení bytu a přehledu poskytovaných    služeb: