Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

GDPR

Zveřejněno: 18.6.2023

VAŠE DATA JSOU U NÁS V BEZPEČÍ.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Správce - Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička se sídlem Družstevní 970, Polička, 57201,  IČO 65684672, telefon 461753111 (dále jen DPS „Penzion“ Polička), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
DPS “Penzion“ zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu    s  NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod  č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
DPS „Penzion“ Polička pro účely poskytování sociálních a dalších služeb včetně vedení evidence zájemců o službu, pro účely uzavírání smluv se zaměstnanci a žadateli o zaměstnání, uzavírání smluv s obchodními partnery i uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s byty zvláštního utčení, zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, obecným nařízením o ochraně osobních údajů,  a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu, po dobu, která je nezbytně nutná nebo je dána obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a prováděcími právními předpisy a dalšími zvláštními právními předpisy.


Správce zpracovává osobní údaje uživatelů pečovatelské služby ve smyslu výše uvedeného Nařízení - základní účely a důvody zpracování osobních údajů:
•    Čl. 6, odst. 1, písm. a) - subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, které nespadají pod plnění právních povinností či smluvních závazků (zejména souhlasy kontaktních osob se zpracováním osobních údajů uživatelů sociální služby                a obyvatel DPS „Penzion“ Polička)
•    Čl. 6, odst. 1, písm. b) - plnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zejména smlouva o nájmu bytu v domě s byty zvláštního určení, smlouva o poskytování služeb atd.)
•    Čl. 6, odst. 1, písm. c) - plnění právní povinnosti, kterou je správce pověřen, podle obecně závazných právních norem. (Zejména plnění povinností plynoucích ze zřizovací listiny organizace - plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a plnění právní povinnosti podle obecně závazných předpisů z pozice zaměstnavatele.)
•    Čl. 6, odst. 1, písm. f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (zejména ochrana majetku organizace), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (zejména kamerový systém v budově DPS „Penzion“ Polička)
•    Čl. 6, odst. 1, písm. e) - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen (zejména plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace včetně pořádání volnočasových aktivit a z nich pořizovaných fotografií, obrazových i zvukových záznamů)
•    Čl. 9, odst. 2, písm. g) - z důvodu významného veřejného zájmu – (kritéria pro výběr uživatelů v rámci poskytování sociálních služeb můžou obsahovat i citlivé údaje)
•    Čl. 9, odst. 2, písm. h) - pro účely poskytování sociální péče
Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje): údaje prokazující nepříznivou sociální situaci osob, u osob, jenž mají opatrovníka – informace uvedené v rozsudku o omezení svéprávnosti, údaje nezbytné v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a sociální ochrany (pracovní úrazy, údaje o pracovní neschopnosti)

Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, který stanoví nebo vyplývá z příslušného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy, obvykle tedy:
•    identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;
•    adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
•    další osobní údaje: číslo bankovního účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
•    tam kde to vyplývá ze zákona, dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních – citlivých údajů, a to údajů o schopnosti zvládat základní životní potřeby – popis nepříznivé sociální situace a údaje  o případném omezení svéprávnosti, vše v nezbytně nutném rozsahu

Zdroje osobních údajů:
DPS „Penzion“ Polička získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to v závislosti na účelu a důvodu zpracování.  Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.
•    DPS „Penzion“ Polička získává v souladu s platnými obecně závaznými předpisy osobní údaje také prostřednictvím kamerového systému umístěného ve veřejných prostorech budovy DPS „Penzion“ Polička za účelem ochrany budovy a zachování pořádku a bezpečnosti. Informace o provozu a zpracování os. údajů kamerového systému v DPS „Penzion“ Polička naleznete ZDE

Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány zaměstnanci Správce a také dalšími Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.
Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje  i od Zpracovatelů osobních údajů.
DPS „Penzion“ Polička informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
DPS „Penzion“ Polička osobní údaje nepředává do zahraničí.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.  Pokud je zpracování založeno výlučně na uděleném souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas odvolat.
Jako subjekt údajů máte tato další práva:
•    požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům.
•    požadovat opravu nepřesných osobních údajů v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané organizací jsou nepřesné
•    požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinnosti. Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je organizace povinna shromažďovat na základě právní povinnosti
•    požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste správci poskytl(a) k plnění smluvní povinnosti
•    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
•    právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušováno Obecné nařízení
•    právo odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním, je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě Vámi uděleného souhlasu

Žádost je možné adresovat správci standardně jako jakékoli jiné podání či žádost, a to písemně na adresu: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 57201 Polička, elektronicky přes email: reditel@dpspolicka.cz, nebo osobně předat řediteli DPS „Penzion“ Polička na výše uvedené adrese.
DPS „Penzion Polička přijímá žádost o informace, jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. Součástí žádosti je i ověření totožnosti žadatele, které je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsob ověření totožnosti: žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
DPS „Penzion“ Polička poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu v souladu s požadavky čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo případný smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem nebo je subjekt údajů oprávněn:
•    požádat DPS „Penzion“ Polička nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
•    požadovat, aby DPS „Penzion“ Polička nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
DPS „Penzion“ Polička vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Pokud subjekt údajů není spokojen s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu DPS „Penzion“ Polička, může se obrátit na zřizovatele správce – město Polička, Palackého 160, Polička, tel: 461723888, email: epodatelna@policka.org .
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Doba zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování.
Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává DPS „Penzion“ Polička po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva nebo povinnosti dle této uzavřené smlouvy.
Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem.
Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.
V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.
Doby zpracování jsou stanoveny především zákonnými normami, dále Spisovým a skartačním řádem organizace. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:
1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Vymezení užitých pojmů:
•    osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
•    subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
•    správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
•    zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
•    zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem   o ochraně osobních údajů a ve smyslu této směrnice.

V Poličce dne 14.2.2020
                                                                                                                         

Dům s pečovatelskou službou *Penzion* Polička

DPS Polička