Informace o zpracování osob. údajů – GDPR

Organizační směrnice

Správce – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička se sídlem Družstevní 970, Polička, 57201,  IČO 65684672, telefon 461753111 (dále jen DPS „Penzion“ Polička), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
DPS “Penzion“ zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu    s  NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod            č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

DPS „Penzion“ Polička pro účely poskytování sociálních a dalších služeb včetně vedení evidence zájemců o službu, pro účely uzavírání smluv se zaměstnanci a žadateli
o zaměstnání a uzavírání smluv s obchodními partnery, zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy.                  Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu, po dobu, která je nezbytně nutná nebo je dána obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a prováděcími právními předpisy a dalšími zvláštními právními předpisy.

Základní účely a důvody zpracování osobních údajů:

 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných právních norem. Zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon“) V rámci plnění těchto povinností se může jednat i o zvláštní kategorie osobních údajů
 • plnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, které nespadají pod plnění právních povinností či smluvních závazků
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných předpisů z pozice zaměstnavatele

 Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, který stanoví nebo vyplývá z příslušného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy, obvykle tedy:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
 • tam kde to vyplývá ze zákona, dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, a to údajů o schopnosti zvládat základní životní potřeby – popis nepříznivé sociální situace a údaje o svéprávnosti, vše v nezbytně nutném rozsahu

Zdroje osobních údajů:

DPS „Penzion“ Polička získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to v závislosti na účelu a důvodu zpracování.  Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

DPS „Penzion“ Polička získává v souladu s platnými obecně závaznými předpisy osobní údaje také prostřednictvím kamerového systému umístěného ve veřejných prostorech budov DPS „Penzion“ Polička za účelem ochrany budov a zachování pořádku a bezpečnosti.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s  ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů.

DPS „Penzion“ Polička informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

DPS „Penzion“ Polička osobní údaje nepředává do zahraničí.

 Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.  Pokud je zpracování založeno výlučně na uděleném souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas odvolat.

Žádost je možné adresovat správci standardně jako jakékoli jiné podání či žádost, a to písemně na adresu: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 57201 Polička, elektronicky přes email: reditel@dpspolicka.cz, nebo osobně předat řediteli DPS „Penzion“ Polička na výše uvedené adrese.

DPS „Penzion Polička přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. Součástí žádosti je i ověření totožnosti žadatele, které je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsob ověření totožnosti: žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

DPS „Penzion“ Polička poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu v souladu s požadavky čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo případný smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem nebo je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat DPS „Penzion“ Polička nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby DPS „Penzion“ Polička nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

DPS „Penzion“ Polička vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Pokud subjekt údajů není spokojen s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu DPS „Penzion“ Polička, může se obrátit na zřizovatele správce – město Polička, Palackého 160, Polička, tel: 461723888, email: epodatelna@policka.org .

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování.

Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává DPS „Penzion“ Polička po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva nebo povinnosti dle této uzavřené smlouvy.

Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

 Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 V Poličce dne 1. 4. 2019

Mgr. Pavel Brandejs

ředitel DPS „Penzion“ Polička